معرفی خدمات پلتفرم خیابون

1

مدیریت عملیات:

ثبت گزارش کار، ایجاد وظیفه برای پرسنل، مشاهده فعالیت های ایجاد شده، ایجاد قرار های کاری ، فعالیت به روی فایل ها و مشتری ها

مدیریت عملیات
مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی:

مدیریت تردد پرسنل روی نقشه به صورت زنده، مدیریت ورود و خروج پرسنل، برگزاری جلسات آنلاین با پرسنل، مدیریت استخدام نیرو …

2

3

مدیریت سرنخ ها:

دریافت فایل های موجود در سایت ها، روزنامه ها و فایل های احیا شده سیستم ها … 

پشتیبانی مشتریان

پشتیانی مشتریان:

ایجاد نظرسنجی رفتار پرسنل، کنترل سلامت ارتباط با مشتریان، بررسی میزان رضایت مشریان، دریافت شکایات مردم …

4

5

آموزش و توسعه:

فروش حرفه ای، زبان بدن، مسائل حقوقی …

آموزش و توسعه

مدیریت مالی:

مدیریت هزینه آژانس، مدیریت درآمد، ساخت صورت های مالی …

6

7

مدیریت تبلیغات:

ساخت وب سایت حرفه ای براساس استاندارد روز، مدیریت رسانه اجتماعی و seo , …

مدیریت مرکز تماس

مدیریت مرکز تماس:

راه اندازی تلفن voip برای آژانس، ضبط مکالمات، آنالیز مکالمات و …

8

9

آنالیز و گزارش:

گزارش های استاندارد، گزارش های تحلیلی، داده کاوی …